Обява търг 21498.161.15

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 21498.161.15, землище на гр.Добринище, местност «Дурвецо», начин на трайно ползване – нива, с площ 601 кв.м.

Дата на провеждане на търга 28.07.2020г. (вторник) от 17.00 часа в административнатасграда на Община   Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.     При непровеждане на търга на 28.07.2020г. ( вторник) ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 31.07.2020г.( петък) от 17.00.

1.Тръжни условия

1.1 Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота   3,61 лв.( три лева и шестдесет и една стотинки ) годишно. Върху формираната наемна цена не се начислява ДДС, съглаасно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС

1.2. Стъпката за наддаване е в размер на 0,36 лева( нула лева и тридесет и шест стотинки).

1.3 Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

2. Депозит за участие в търга.

2.1. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 500лв.(петстотин лева), която се заплаща по банков път, по сметка на Община Банско, както следва:

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

 

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: