Обява търг ниви над 10 дка, 2019г. самозалесили се с .Обидим

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване: ниви, находящи се в землището на с.Обидим ,община Банско, подробно описани с начална тръжна цена, стъпка за наддаване и размер на депозита, както следва:

№ по ред

Номер на имот

Площ , дка

местност

категория

Начална

тръжна

цена

Стъпка

за наддаване

Депозит

 

39.15

3,413

Базовец

Х

20,48

2,04

4,10

 

39.6

4,006

Базовец

Х

24,03

2,40

4,81

 

39.76

6,088

Базовец

Х

36,48

3,64

7,30

 

39.8

4,595

Базовец

Х

27,57

2,75

5,51

 

39.90

3,620

Базовец

Х

21,72

2,17

4,34

 

39.91

3,500

Базовец

Х

21,00

2,10

4,20

 

39.93

5,876

Базовец

Х

35,26

3,52

7,05

 

39.94

3,924

Базовец

Х

23,54

2,35

4,71

 

39.99

4,585

Базовец

Х

27,51

2,75

5,50

 

40.49

4,450

Базовец

Х

26,70

2,67

5,34

 

40.67

8,291

Бърдото

Х

49,75

4,97

9,95

 

41.4

3,300

Свети Спас

Х

19,80

1,98

3,96

 

41.9

3,889

Свети Спас

Х

23,33

2,33

4,67

 

42.26

7,003

Чуката

Х

42,02

4,20

8,40

 

42.30

2,363

Чуката

Х

14,17

1,41

2,84

 

42.52

6,484

Чуката

Х

38,90

3,89

7,78

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани или ползватели на земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдават под наем с цел да бъдат почистени от самозалесилия се иглолистен подраст и храстова растителност.След почистването им да бъдат  стопанисвани съгласно начинът им на трайно ползване .

Срокът за отдаване под наем е 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

Търгът ше се проведе на 28.07.2020г. (вторник) от 17.30 часа, в административната сграда на Община Банско.

При непровеждане на търга на 28.07.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 31.07.2020г от 17.30 часа.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF,

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

 

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: