ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

  • PDF

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Поради изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд – Разлог, Общински съвет – Банско, на основание Решение №123 по Протокол №10 от 28.05.2020г. открива процедура за определяне на 10 /десет/ съдебни заседатели към Районен съд – Разлог, за периода 2020-2024г.

І. ИЗИСКВАНИЯ

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт, а именно – да не са избирани за съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към същия съд.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всеки кандидат за съдебен заседател е длъжен да подаде в Деловодството на Община Банско заявление по образец /публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Банско/ за участие в процедурата, ведно със следните документи, изискуеми по силата на чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако е роден преди 16 юли 1973 г.

Документът по т.8 се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия след подадено заявление до нейния председател. В заявлението трябва да се посочи, че документът е необходим преди 10.07.2020г.

Повече информация и образци на заявления може да намерите на: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani

Образците на документите /заявление, декларация по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт, писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт/ са на разположение на кандидатите за съдебни заседатели в Деловодството на Община Банско всеки работен ден, в часовете между 08.00 и 17.00 часа, както и на сайта на Община Банско - www.bansko.bgна страницата на Общински съвет –Банско.

Документите се подават лично в Деловодството на Община Банско в срок от 15.06.2020г. до 15.07.2020г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документите по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на Общински съвет – Банско най-малко 14 дни преди датата на изслушването по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.67 ал.3 от ЗСВ - 1

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.69 ал.2 от ЗСВ - 1

ЗАЯВЛЕНИЕ - 1

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ - 1

 

 

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: