О Б Я В Л Е Н И Е № 18/29.05.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-27/28.05.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за промяна на вътрешно-регулационната линия по имотната граница между УПИ VІІІ-61 и УПИ ІХ-62,кв.7 по плана на с. Филипово,общ. Банско,като се запази настоящето отреждане „за жилищно застрояване” с допустими показатели на застрояване:Плътност на застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2,Озеленяване – мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: