Log in

LATEST NEWS

Демонстрация по приложно колоездене и майсторско управление на тротинетки и ролери

За една весела, безгрижна и безопасна ваканция!

На 15.06.2021 год. ученици, учители и родители от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Банско...

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

О Б Я В Л Е Н И Е № 16/29.05.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-26/28.05.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/ и РУП/Работен устройствен план/ за изменение на регулационни линии по имотни граници на ПИ 02676.501.703 по КК на гр. Банско и допускане на сключено застрояване между УПИ ХІІ-703,УПИ ІV-701,УПИ ІІІ-700 и УПИ ХІІІ-699,кв.120 по плана на гр. Банско,без да се променя отреждането на имота и при максимално допустими показатели на застрояване:Плътност но застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2,Озеленяване – мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел "ТСУ"