Log in

LATEST NEWS

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно събитие в историята на българския народ.

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните, че е изработен помощен кадастрален план за бивш имотс усл. идентификатор 02676.501.100, м. „Улевиница”, попадащ в кв. 252 по плана на гр. Банско собственост на наследници на Мария Чучулайна.

На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”