О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните, че е изработен помощен кадастрален план за бивш имотс усл. идентификатор 02676.501.100, м. „Улевиница”, попадащ в кв. 252 по плана на гр. Банско собственост на наследници на Мария Чучулайна.

На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: