Log in

LATEST NEWS

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно събитие в историята на българския народ.

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

Съобщение за публично обявление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление от  Община Банско за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване  на повърхностнен воден обект, публична общинска собственост, землище на гр.Банско, община Банско, област Благоевград,  за изграждане на нови системи и съоръжения с цел: Допълнително водоснабдяване на гр.Банско от м.”Караманица”, подобект: „Довеждащи водопроводи до напорни резервоари”.

1. Наименование на водният  обект:
- ПИ с идентификатор 02676.27.1510, с площ 3027,70 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

2. Място на използване на водия обект, описание, надморска височина, георграфски координати, местност, код по  административно-териториална и териториална единица:

Начална северна - лява
 Х:4632409,44
 У:331947,94

Начална северна - дясна
 Х:4632409,52
 У:331949,22

Крайна северна - лява
 Х:4632471,80
 :331934,23

Крайна северна - дясна
 Х:4632477,31
 У:331933,64

3. Площ на използване 86,08 кв.м

4. Площ необходима за изграждане а съоръжения във водния обект:
86,06 кв.м.

5. Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:
- Опазване на водите и околната среда в съответствие с приложимото законодателство и целите на ПУРБ и ПУРН
- Предоставяне на информация за изпълнени дейности;
- Изпълнението на разрешените дейности;
- Осигуряванен на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното.

6. Място за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

Стойчо Баненски
Зам.- кмет на община Банско