Съобщение за публично обявление

  • PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление от  Община Банско за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване  на повърхностнен воден обект, публична общинска собственост, землище на гр.Банско, община Банско, област Благоевград,  за изграждане на нови системи и съоръжения с цел: Допълнително водоснабдяване на гр.Банско от м.”Караманица”, подобект: „Довеждащи водопроводи до напорни резервоари”.

1. Наименование на водният  обект:
- ПИ с идентификатор 02676.27.1510, с площ 3027,70 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.

2. Място на използване на водия обект, описание, надморска височина, георграфски координати, местност, код по  административно-териториална и териториална единица:

Начална северна - лява
 Х:4632409,44
 У:331947,94

Начална северна - дясна
 Х:4632409,52
 У:331949,22

Крайна северна - лява
 Х:4632471,80
 :331934,23

Крайна северна - дясна
 Х:4632477,31
 У:331933,64

3. Площ на използване 86,08 кв.м

4. Площ необходима за изграждане а съоръжения във водния обект:
86,06 кв.м.

5. Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:
- Опазване на водите и околната среда в съответствие с приложимото законодателство и целите на ПУРБ и ПУРН
- Предоставяне на информация за изпълнени дейности;
- Изпълнението на разрешените дейности;
- Осигуряванен на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното.

6. Място за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

Стойчо Баненски
Зам.- кмет на община Банско

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: