Log in

LATEST NEWS

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно събитие в историята на българския народ.

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-22/04.03.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за изменение на регулационните линии на УПИ ІІ,кв.139 по плана на гр. Банско, по имотните граници на ПИ 02676.501.193 по КККР на гр. Банско и промяна предназначението му от „за автогара” в „за автогара и обществено обслужване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”