О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-22/04.03.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за изменение на регулационните линии на УПИ ІІ,кв.139 по плана на гр. Банско, по имотните граници на ПИ 02676.501.193 по КККР на гр. Банско и промяна предназначението му от „за автогара” в „за автогара и обществено обслужване”.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: