Log in

LATEST NEWS

СЪБОР „ИЛИНДЕН“ НА ХИЖА БЪНДЕРИЦА

118 години ни делят от едно знаменателно събитие в историята на българския народ.

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи

С П И С Ъ К

НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ,

КОИТО ЩЕ СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПО РЕДА НА ЧЛ.37И ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ОПЛЗАВЕНО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗЕМЛИЩЕ НА гр.БАНСКО

№ по ред

№ на имот

Площ в

дка

Местност

Начин на

трайно ползване

Категория

земя

 

2.492

1,287

Каменен мост

пасище

 

8.172

1,037

Долен орман

ливада

VІІІ

 

8.277

1,252

Свинарско блато

ливада

 

8.792

1,972

Леската

ливада

 

10.368

1,590

Барчовица

ливада

 

39.30

0,917

Черешата

пасище

 

43.50

1,803

Сатевица

пасище

VІІІ

 

50.45

12,904

Бареви блата

пасище

VІІІ

 

52.12

0,455

Сатевица

пасище

VІІІ

 

54.23

8,748

Бареви блата

пасище

 

57.44

25,018

Бареви блата

пасище

 

57.87

20,598

Бареви блата

пасище

 

57.94

7,258

Бареви блата

Пасище

 

72.35

53,727

Свети Илия

Пасище

VІІІ

 

120.8

0,502

Карагаче

пасище

VІІІ

 

121.5

0,481

Карагаче

пасище

ІХ

ЗЕМЛИЩЕ НА гр.ДОБРИНИЩЕ

№ по ред

№ на имот

Площ в

дка

Местност

Начин на

трайно ползване

Категория

земя

 

191.53

0,814

Лошин

Ливада

 

195.25

6,765

Малки Лощин

пасище

 

103.33

1,334

Краище

пасище

VІІ

 

124.65

29,625

Конски гроб

пасище

Х

 

188.20

0,875

Лошин

Ливада

Х

 

125.4

26,606

Каменаре

пасище

Х

 

116.169

1,500

Овинето

пасище

VІІ

 

116.170

1,500

Овинето

пасище

VІІ

 

116.190

3,198

Овинето

пасище

VІІ