О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-18/24.02.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато:

Да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за    регулация и застрояване/ за промяна на регулационните граници на УПИ III-1878 /ПИ 02676.501.3505 по КК на гр.Банско/ и УПИ XVI-1878 по плана на гр.Банско /ПИ 02676.501.3590/ за образуване на три равни по площ самостоятелни УПИ с отреждане "за производствена и складова дейност", с максимално допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване - до 80%, Кинт - до 2.4, Озеленяване - мин. 20% и Кота корниз до 10,00м(3ет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: