О Б Я В Л Е Н И Е № 9/25.02.2020год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед          № 01-20-17/24.02.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато

Изработване на Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.501.3318 по КК на гр.Банско в новообразуван УПИ I-501.3318, кв.136 по плана на гр.Банско с отреждане "за автосервиз и обществено обслужване" на осн. чл.16 от ЗУТ, при показатели за застрояване : Плътност на застрояване - 80%, Кинт - 2,4 Озеленяване - 20% и Кота корниз до 10м(3ет)

2. Инвестиционен проект за "Aвтосервиз с офис и жилище" в новообразуван УПИ I-501.3318, кв.136 по плана на гр.Банск /ПИ 02676.501.3318 по КК на гр.Банско/

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: