Контакти на Общинска администрация

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

РЪКОВОДСТВО

Иван Кадев

Кмет

0749/886 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Стойчо Баненски

Заместник кмет

0749/886 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Сашка Въчкова

Заместник кмет

0749/886 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Костадин Атанасов

Заместник кмет

0749/886 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Иван Докторов

Секретар

0749/886 25

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Димитър К. Русков

Председател на ОбС Банско

0749/886 23

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

       

Пряко подчинени на кмет

     

Николай Николов

Главен архитект

0749/886 16

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Елка Андонова

Вътрешен одитор

0749/886 45

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Марияна Ръткова

Вътрешен одитор

0749/886 45

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Елена Тодева - Смедърчин

Финансов контрольор

0749/886 43

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

       

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"   

Елка Обецанова

Връзки с обществеността PR

0749/886 46

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ"   

Иванка Кузманина

Началник отдел

0749/886 21

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мариана Терзиева

ГРАО

0749/886 31

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Елка Капизийна

Фронт-офис

0749/886 48

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Сашка Бояджиева

Фронт-офис

0749/886 48

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Иванка Янчовичина

Деловодство

0749/886 19

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Занаида Златева

Деловодство

0749/886 19

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Димитър Русков

Директор

0749/886 17

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"   

 Елена Драгосинова

Началник отдел и главен счетоводител

0749/886 43

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"   

Виктория Клечорова

Началник отдел

0749/886 39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ"   

Цветанка Обецанова

Началник отдел

0749/886 50

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"   

Таня Станчева

Началник отдел

0749/886 49

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ТСУ"   

Милена Георгиева

Началник отдел

0749/886 18

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"   

Йорданка Цакова

Началник отдел

0749/886 56

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Иванка Бонкина

Експерт "Образование"

0749/880 38

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мария Главчева

Секретар МКБППМН

0749/886 13

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ани Тренчева

специалист "Младежки дейности и спорт"

0749/886 13

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"   

Георги Нусторов

Началник отдел

0749/886 14

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мария Сариева

ОСЗГ

0749/88614

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Недялка Калинкова

ОСЗГ

0749/886 14

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"   

„ОРС”

дежурен

0888251099

 

Николай Кушлев

Началник отдел

0749/886 52

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Георги Янчовичин

ГЗОМП

0749/886 47

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБРЕДЕН ДОМ   

Лиляна Джамбазка

Обреден дом

0749/886 31

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"   

Райна Цигурийна

Началник отдел

0749/886 51

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА"

Константин Кожарев

Озеленяване

0749/886 51

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it