Log in

Bansko Jazz 2022

Избори 2011

АДРЕС НА ОИК БАНСКО:

Гр. Банско, площад „Никола Вапцаров” №1, сграда на Общинска администрация Банско, стая 207
СТАЦИОНАРЕН: 0749/88629
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0879935161
СЕКРЕТАР: 0879935163

 

*****

Резултати от проведените избори в община Банско на 30.10.2011г.

Кмет на Община Банско

Кмет на Добринище

Кметство Филипово

Президент и вицепезидент

 
*****

Резултати от проведените избори в община Банско на 23.10.2011г.

Кмет на Община Банско

Кмет на Добринище

Кметство Филипово

Президент и вицепезидент

*****
 
*****
*****
*****

*****

ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ - ЧАСТ I

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

  *****

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


 

 

*****

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  - община Банско уведомява, че на 18.10.2011г. от 14.00 ч., в „Тържествената зала” на сградата на читалище „Никола Вапцаров”, с адрес: гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров”, ще проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии.

Присъствието е задължително. 

*****

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  - община Банско уведомява всички избиратели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението, за следните правила при гласуване, а именно:

1.    Избирател с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл.73, ал.1 от ИК.

2.    Избирател с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението може да гласува в избрана от него подходяща секция, находяща се на партера на сграда, в която има образувани няколко секции на няколко етажа.


3.    Избирател с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

Гласуване с придружител:

1.    Когато избирателят е с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на СИК, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК), се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

2.    Когато избирателят е с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

3.    Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

4.    Когато увреждането по т.1 или 2 не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графа „Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.

5.    Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

6.    Едно лице може да бъде придружител най-много на двама избиратели.

7.    Не може да бъде придружител – член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател.


Председател:...........................
/Адриана Мелниклийска/

*****

До
представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

ПОКАНА

На основание чл. 242, ал. 7  от Изборния Кодекс , при спазване разпоредбите на  РЕШЕНИЕ № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 на ЦИК , Кмета на община Банско Ви кани на 03.10.2011 год. от  16.00  часа в ритуалната зала на Общинска администрация гр. Банско на консултации за определяне състава на членовете на  комисията.
Съгласно точка  5 от   РЕШЕНИЕ № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011г, на ЦИК ,моля подгответе и носете със себе си следните документи:

1.    Писмено предложение за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия коалицията от партии лице в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, за валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същата община;
4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.


Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК.
 
За кмет на Община Банско
Петър Баряков
назначeн със Заповед N09 – 251/16.09.2011г

*****

Общинска избирателна комисия – община Банско ще проведе на 21 септември 2011 г. от 18,00 часа жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии в бюлетините за избиране на общински съветници и кметове.
В жребият ще участват следните партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии:
1. Местна коалиция от партии "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО"
2. ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО
3. Партия "ЛИДЕР"
4. Местна коалиция от партии "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"
    В жребия не участват партиите и коалициите от партии, регистрирани пред ОИК с едно и също наименование и състав с вече регистрираните за президент и вицепрезидент в ЦИК партии и коалиции от партии.   
Те получават пореден номер от жребия на ЦИК, проведен на 20.09.2011г. в 18.00 часа.
В 18.30 часа Общинска избирателна комисия – община Банско ще проведе жребий за поредността на изявите в предизборните предавания по регионалните радио-и телевизионни центрове на БНТ и БНР.
В жребият участват всички партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии, регистрирали кандидат за поне един вид избор.
Двата жребия  ще се  проведат  в сградата на Общинска администрация Банско, пл. "Никола Вапцаров " N 1, стая  №207, заседателна зала на Общински съвет Банско.
На жребия могат да присъстват кандидатите за президент и вицепрезидент, представители и членове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, журналисти и други.
 
*****

suobstenie.jpg

*****

СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИ ‘2011

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за избор на президент и вицепрезидент и за избор на общински съветници и кметове за всички български граждани през Интернет. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.
•    През Интернет на адрес:  WWW.GRAO.BG
(Пълният линк е http://www.grao.bg/elections/ )
•    Чрез мобилен телефон:
Изпраща се SMS на номер 14726 (по-лесно се запомня като  1GRAO. Буквите "GRAO" съответстват на цифрите "4726" от клавиатурите на повечето съвременни телефонни апарати.) Номерът 14726 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща два SMS-а с номера и адреса на избирателната секция за изборите за президент и за изборите за местна власт за въведения ЕГН.
•    Чрез стационарен телефон:
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

*****

izbori1.jpg

izbori2.jpg

  *****

ПОКАНА

Във връзка с решение №236-ПВР/МИ/12.08.2011г., на ЦИК, относно назначаване на Общинска избирателна комисия в Община Банско, Област Благоевград, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства  на 23 октомври 2011 г., каня членовете на ОИК на Вашата политическа партия на първото си заседание на 19.08.2011г. от 10.00ч.в стая № 207 /кабинетът на председател на Общински съвет - Банско/, определен за кабинет на ОИК със Заповед №09-194/11.08.2011г. на кмета на Община Банско. ,.

АЛЕКСАНДЪР КРАВАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

  *****

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011г., и във връзка с образуването на избирателни секции на територията на общината, уведомяваме жителите на гр. Банско за настъпили промени в избирателните секции:
1.    Гласоподавателите от ул. “Цар Симеон” от N 2 до N 26/включително/, ул. “Дамяница”, ул. “Иван Бележков”, ул. “Кир Благо Тодев” и ул. “Лазар Герман” ще гласуват в избирателна секция N 7 /Клуб на пенсионера “Радон Тодев”/.

За повече информация тел. 0749/8 86 31
 

*****

 Под ръководството на кмета на община Банско, представители на политическите партии в Банско проведоха консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за предстоящите местни и президентски избори. Градоначалникът подчерта, че дебатите трябва да преминат при стриктното спазване на решение №30/ 18.07.2011г. на Централната избирателна комисия. На основание чл.30 ал.2 от Изборния кодекс за участие в консултациите бяха поканени парламентарно представените партии и коалиции, които имат представители в Европейския парламент. Документите за участие на всички присъстващи бяха изрядни.Комисията в Банско ще бъде в състав от 17 членове, от които 8 ще са представители на ГЕРБ, Коалиция за България и ДПС ще са с по трима представители, а Атака, Синята Коалиция и НДСВ с по един. Председател на ОИК ще бъде Адриана Мелниклийска - представител на ГЕРБ. След кратки дебати, представителите на политическите партии и коалиции стигнаха до споразумение зам. председателя да бъде от ГЕРБ, а секретаря от ДПС.

*****

Президентът Георги Първанов подписа указ, с който насрочва вота за общински съветници и кметове за 23 октовмври 2011 г. На 15 юни парламентът реши на определената дата да се проведе и изборът за президент на републиката

*****

  ПОКАНА

за провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011г. На основание §5, т.3 от Допълнителните разпоредби и чл.30, ал.2 от Избирателния кодекс, кметът на община Банско Александър Краваров кани политическите партии на 03.08.2011г., от 16.00 ч. в ритуалната зала на община Банско, за провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинска избирателна комисия, при спазване на решение №30/18.07.2011г. на Централната избирателна комисия.