Log in

LATEST NEWS

118 години ни делят от паметните дни на Илинденската епопея.

Събор „Илинден”

СЪБОР „ИЛИНДЕН” /1 август 2021 г., хижа Бъндерица/ Едва 118 години ни делят от паметните дни на...

kulturen i sporten kalendar bansko ljato 2021 double

СЪОБЩЕНИЕ

Община Банско, уведомява всички собственици на кучета, че при отглеждането им, стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

Община Банско, уведомява всички собственици на кучета, че при отглеждането им, стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, а именно:

„чл.172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

„чл.173. Собствениците на кучета са длъжни:

1. При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и да го предоставят за проверка на общинските и ветеринарномедицинският паспорт;

„Чл.177./1/Забранява се:

3. Извеждане на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
4. Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;
Горните разпоредби се отнасят за домашни любимци извеждани на публични места, като при констатиране на нарушения, в правомощията на общинска администрация и Кмета на Общината е да бъде търсена административно- наказателна отговорност от нарушителите, състояща се в съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и издаване наказателно постановление.

Съгласно чл.117 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, всеки собственик на куче в тримесечен срок от придобиването му, подава декларация и заплащането на таксата става в Общинска администрация Банско, на чиято територия е постоянният адрес на собственика на кучето.

Таксата за Община Банско е в размер на 12, 00 /дванадесет лева/ и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобита след 31 март.

Освобождават се от такса собственици на:

1. Кучета на лица с увреждания;
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. Кучета, използвани за опитни цели;
4. Кучета, използвани от Български червен кръст;
5. Кастрирани кучета;
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;