Log in

cao final 1

ЗАПОВЕД

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

З А П О В Е Д

№ 03- 21-43

Гр. Банско, 07.04.2021год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, с цел подобряване на реда в полските райони и опазване на селскостопанската продукция,

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с есенни култури и с трайни насаждения.

2. Целогодишно пашуването на селскостопански стада и животни в площи с люцерна.

3. Пашуването на селскостопански стада и животни в площи засети с пролетни култури в периода от засяването им до 30.11.2021г.

4. Пашуването на селскостопански стада и животни в сенокосните площи /ливади/ в полските райони на населените места на община Банско, както следва:
• За землищата на с.Обидим, с.Филипово, с.Осеново и с.Места от 12.04.2021год. до 01.10.2021г. ;
• За землището на с.Кремен – 18.04.2021г. до 01.10.2021г.
• За землището на гр Добринище - от 15.04.2021 г. до 01.10.2021год. ;
• За землището на гр.Банско и землището на с.Гостун - от 01.05.2021 год. до 01.10.2021г.

5. Пашуването на територията на всички землища на община Банско на селскостопански стада и животни, собственост на земеделски стопани, живущиизвън населените места на община Банско, с цел оптимизиране на условията за пашуване и ограничаване разпространението на заразни болести

6. Придружаването на селскостопанските стада и животни с повече от 2/два/ броя кучета.

7. Кучета, придружаващи стадото да са без дървени спъвачки, на които задължително дължината да е 30 см., поставени на нивото на лакетната им става

8. Собствениците на стада да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири под 18 годишна възраст.

9. Свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии .

При неспазване на горецитираните забрани собствениците на стада ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за административните нарушения и наказания

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници, отдел „ОРС” и собствениците на стада за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стойчо Баненски- зам.-кмет на община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО