Log in

cao final 1

Обявление № 37/16.05.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация – Банско, отдел  ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-33/16.05.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за изменение на дворищна регулация между УПИ XII-2399 и УПИ XIII-2399, кв. 209 по плана на гр.Банско по имотните граници съответно на ПИ 02676.501.4154 и ПИ 02676.501.4155 по КК на гр.Банско, без да се променя предназначението "за жилищно строителство" с допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1.2, Озеленяване - мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(3ет).

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ