Log in

cao final 1

Обявление № 35/16.05.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинска администрация – Банско, отдел  ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-30/09.05.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за обединяване на УПИ III, ПИ 21498.351.674 и УПИ IV, ПИ 21498.351.515, кв. 81 по регулационния план на гр. Добринище в новообразуван УПИ XVII-351.515, 351.674 и изменение на вътрешно регулационните му линии по имотни граници с УПИ I, УПИ IIIa и УПИ XVI, кв. 81 по плана на гр. Добринище, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване - 50%, Кинт - 1.2, Озеленяване - 40% и Кота корниз до 10м(3ет)

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ