Log in

cao final 1

Обявя за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02676.123.13

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско обявява публичен  търг с явно наддаване за отдаване  под наем  на поземлен имот,  частна общинска собственост,  с идентификатор  02676.123.13, землище на гр. Банско, местност „Карагаче”, трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване :  нива,  с площ   531 кв.м., категория на земята : 9

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани  или   други желаещи да наемат  земеделски земи на територията на община Банско.

Имотът се отдава под наем  създаване на овощна градина.

Срокът за отдаване под наем е 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

 Началната тръжна цена за  отдаване под наем  е в размер на 3,19 лв. Стъпката за наддаване  е в размер на  0,31  лв .

Депозитната вноска за участие в търга е в размер 200 лв.(двеста  лева).

Търгът ще се проведе на 27.04.2022г. от 16.00 часа в административната сграда на Община  Банско, в  гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 27.04.2022г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 29.04.2022г.  от 16.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори ”, тел.0749/88651 .