Log in

cao final 1

На вниманието на собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37И, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНА БАНСКО МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ОБРАЗЕЦ  СЕ ПОДАВАТ НА ФРОНТ –ОФИСА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В СРОК ОТ 01.03.2022г. ДО 10.03.2022г.

 

Приложение №1 списък Банско

Приложение №2 списък Добринище

Приложение №3 списък Кремен

Приложение №4 списък Обидим

Приложение №5 списък Гостун

Приложение №6 списък Филипово