Log in

cao final 1

Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.31 по КК и КР на гр. Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от сграда с площ от 200 кв.м., находяща се в западната част на сграда с идентификатор 02676.150.1611.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 1428 кв.м., брой етажи: 4 (четири), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1027/23.04.2013 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 24.11.2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 24.11.2022 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.11.2022 г. (понеделник) от 14.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ