Log in

cao final 1

Обява за отдаване под наем на терен с площ от 15.00 кв.м.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк (поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище)

Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).      

Началната тръжна цена е в размер на 45.00лв.(четиридесет и пет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 4.00 лв. (четири лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 3000.00 лв. (три хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 08.11.2022г. (вторник) от 16.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на  08.11.2022г. (вторник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  10.11.2022г. (четвъртък) от 16.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината -  www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ