Log in

cao final 1

Обява за изготвени предварителни регистри по реда на чл.72 от ППЗСПЗЗ за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово в община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година, Общинска служба по земеделие - Банско, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че  са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово в община Банско, област Благоевград.

Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград,  както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие - Банско.

На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август  2022 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.

ВАЛЕНТИН ТРЕНЧЕВ
главен експерт ОСЗ-Банско