Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО  ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО…

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване...

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАРТОВЕ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН…

Завърши участието на състезателите от ски клуб...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

На Вашето внимание е януарският брой на...

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На първото си редовно заседание за 2023г...

АЛПИРИНСКИ ДОМИНИРА В ПЪРВИТЕ СТАРТОРТОВЕ ЗА…

През изминалия уикенд на Витоша се проведе...

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

Така беше озаглавен литературният урок, посветен на...

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА БАНСКИ СУВЕНИР

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА…

Къщата на занаятите организира конкурс за най-добър...

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА…

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината...

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ СВОЯ КНИГА В БАНСКО

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ…

Украинската писателка с български корени Наталия Стоянова...

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С МАРИАН БАЧЕВ И АЛЕКСАНДЪР КАДИЕВ

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С…

Само така може да се обобщи снощната...

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ В АНДОРА

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА…

През изминалия уикенд се проведе третия етап...

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА СНОУБОРДИСТ НА СКИ КЛУБ „ЮЛЕН”

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА…

Бронзовият медалист от младежкото световно първенство по...

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В БАНСКО

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА…

По време на първото си посещение зад...

ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ – ТОВА Е ОЦЕНКАТА ЗА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СНОУБОРД БАНСКО 2023

ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ –…

Удивен съм от организаторите - след една...

Младите майки от община Банско, дарили живот на децата си през 2022 година, бяха поканени на коктейл от кмета Иван Кадев по случай древния български празник Бабинден.

БАБИНДЕН

Младите майки от община Банско, дарили живот...

С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД БАНСКО 2023

С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ДАДЕН СТАРТ…

На официална церемония, на която присъстваха министърът...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

С представление, озаглавено „Семейството е храм”, децата от Школата по вероучение и Театрална школа „Шапка...

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.662

Заповед

№ 03- 22-69

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново, община Банско“, Решение № 415 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 607 по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.662, с площ от 146кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 146кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.203, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада.

2. Имотът е  собственост на н-ци на  Вельо ........ Шошов, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

            2.1.  Мария ............  Джолева -  1/16 идеални части;

            2.2.  Катерина .......  Црънчева-  1/16  идеални части;

            2.3.  Виолета ........  Джокова – 1/16 идеални части;

            2.4.  Иван ..............  Гърков -  1/48 идеални части;

            2.5.  Борис .............  Гърков -  1/48  идеални части;

            2.6.  Янко ..............  Гърков -  1/48  идеални части;

            2.7.  Христо..........    Башкехайов - 1/12 идеални части;

            2.8.  Елена ............  Карасанска - 1/12 идеални части;

            2.9.  Васил ............  Биджев - 1/36 идеални части;

            2.10.Иван .............  Биджев - 1/36 идеални части;

            2.11.Емилия  .......  Биджева - 1/36 идеални части;

            2.12. Здравко ......   Йотов – 1/8 идеални части;

            2.13. Емил ..........   Йотов -1/8 идеални части;

            2.14. Веса ..........    Граматикова- 1/8 идеални части;

            2.15. Петър .........  Онцов-1/8 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 428.47лв. (четиристотин двадесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 607  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

             4.1.  Мария ........  Джолева -  26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.2.  Катерина ....... Црънчева -  26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.3.  Виолета........ Джокова – 26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.4.  Иван ...............Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.5.  Борис ............. Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.6.  Янко  ..............Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.7. Христо ............Башкехайов- 35.70лв.(тридесет и пет лева и седемдесет стотинки)

            4.8. Елена .............. Карасанска - 35.70лв.(тридесет и пет лева и седемдесет стотинки)

            4.9.  Васил .............Биджев – 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.10.Иван .............. Биджев - 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.11.Емилия  ......... Биджева - 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.12. Здравко  .......  Йотов –53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.13. Емил .............. Йотов -53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.14. Веса ........... Граматикова- 53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.15. Петър .......... Онцов-53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)   

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен поземлен имот с идентификатор 54136.8.662 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ  –/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО