Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО  ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО…

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване...

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАРТОВЕ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН…

Завърши участието на състезателите от ски клуб...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

На Вашето внимание е януарският брой на...

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На първото си редовно заседание за 2023г...

АЛПИРИНСКИ ДОМИНИРА В ПЪРВИТЕ СТАРТОРТОВЕ ЗА…

През изминалия уикенд на Витоша се проведе...

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

Така беше озаглавен литературният урок, посветен на...

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА БАНСКИ СУВЕНИР

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА…

Къщата на занаятите организира конкурс за най-добър...

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА…

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината...

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ СВОЯ КНИГА В БАНСКО

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ…

Украинската писателка с български корени Наталия Стоянова...

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С МАРИАН БАЧЕВ И АЛЕКСАНДЪР КАДИЕВ

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С…

Само така може да се обобщи снощната...

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ В АНДОРА

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА…

През изминалия уикенд се проведе третия етап...

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА СНОУБОРДИСТ НА СКИ КЛУБ „ЮЛЕН”

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА…

Бронзовият медалист от младежкото световно първенство по...

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В БАНСКО

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА…

По време на първото си посещение зад...

ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ – ТОВА Е ОЦЕНКАТА ЗА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СНОУБОРД БАНСКО 2023

ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНИ УСЛОВИЯ –…

Удивен съм от организаторите - след една...

Младите майки от община Банско, дарили живот на децата си през 2022 година, бяха поканени на коктейл от кмета Иван Кадев по случай древния български празник Бабинден.

БАБИНДЕН

Младите майки от община Банско, дарили живот...

С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД БАНСКО 2023

С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ДАДЕН СТАРТ…

На официална церемония, на която присъстваха министърът...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

С представление, озаглавено „Семейството е храм”, децата от Школата по вероучение и Театрална школа „Шапка...

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.659

Заповед

№ 03- 22-70

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново, община Банско“ “, Решение № 414 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 606 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                         

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.659, с площ от 174кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ:174кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.206, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост на н-ци на  Борис.............. Чотрев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ОС14 от 03.11.2006г., издаден от ОСЗГ гр.Банско при следните квоти:

            2.1.  Елена .............. Чотрева -  1/36 идеални части;

            2.2.  Малина ........... Котиркова  -  1/36  идеални части;

            2.3.  Петър .............. Чотрев  – 1/36 идеални части;

            2.4.  Борис ................Чотрев -  1/12  идеални части;

            2.5.  Величка ........... Чотрева -  1/12  идеални части;

            2.6.  Елена ............... Салмаджийска – 1/12 идеални части;

            2.7.  Писана ............. Карасанска  - 1/3 идеални части;

            2.8.  Веса ................. Пристигарева - 1/9 идеални части;

            2.9.  Христо ............ Малаков  - 1/9 идеални части;

            2.10. Христина ....... Малакова – 1/27 идеални части;

            2.11. Янко ............... Малаков - 1/27 идеални части;

           2.12. Георги ............. Малаков - 1/27 идеални части;              

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 510.65лв. (петстотин и десет лева и шестдесет и пет стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 606  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

            4.1.  Елена ............. Чотрева -14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки) 

            4.2. Малина ........... Котиркова -14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки) 

            4.3.  Петър ............. Чотрев  – 14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки)

            4.4. Борис ........... Чотрев - 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.5.  Величка..... Чотрева - 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.6.  Елена ......... Салмаджийска – 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.7.  Писана.......... Карасанска  - 170.22лв.(сто и седемдесет и два лева и двадесет и две стотинки)

            4.8.  Веса ........... Пристигарева – 56.74лв.(петдесет и шест лева и седемдесет и  стотинки)

            4.9.  Христо ........ Малаков- 56.74лв.(петдесет и шест лева и седемдесет и  стотинки)

            4.10. Христина ...... Малакова –  18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

            4.11. Янко ............. Малаков - 18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

            4.12. Георги  .......... Малаков - 18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен  имот с идентификатор 54136.8.659 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО