Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

МЕДАЛИ ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК БАНСКО

МЕДАЛИ ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК БАНСКО

Два медала спечелиха състезателите на таекуондо клуб...

МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА ЮЛЕН С ПРИЗОВИ МЕСТА НА КУПА КАПИ

МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА ЮЛЕН С ПРИЗОВИ…

На 2 и 3 февруари беше даден...

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В навечерието на годишнината от рождението на...

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО  ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО…

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване...

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАРТОВЕ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН…

Завърши участието на състезателите от ски клуб...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

На Вашето внимание е януарският брой на...

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На първото си редовно заседание за 2023г...

АЛПИРИНСКИ ДОМИНИРА В ПЪРВИТЕ СТАРТОРТОВЕ ЗА…

През изминалия уикенд на Витоша се проведе...

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

Така беше озаглавен литературният урок, посветен на...

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА БАНСКИ СУВЕНИР

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА…

Къщата на занаятите организира конкурс за най-добър...

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА…

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината...

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ СВОЯ КНИГА В БАНСКО

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ…

Украинската писателка с български корени Наталия Стоянова...

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С МАРИАН БАЧЕВ И АЛЕКСАНДЪР КАДИЕВ

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С…

Само така може да се обобщи снощната...

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ В АНДОРА

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА…

През изминалия уикенд се проведе третия етап...

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА СНОУБОРДИСТ НА СКИ КЛУБ „ЮЛЕН”

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА…

Бронзовият медалист от младежкото световно първенство по...

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В БАНСКО

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА…

По време на първото си посещение зад...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

С представление, озаглавено „Семейството е храм”, децата от Школата по вероучение и Театрална школа „Шапка...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.626

Заповед

№ 03- 22-76

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“,  Решение № 408 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 600 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.626, с площ от 225кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г. на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 225кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.430, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост на н-ци  на  Никола ...... Джолев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Янко ................ Джолев -  1/8 идеални части; 

2.2.  Веса .......... ......Захариева  -  1/8  идеални части;

2.3.  Теменуга ........ Семова- 1/16 идеални части;

2.4. Николай ............ Радков - 1/16 идеални части;

2.5. Христо ............... Шошов –1/16 идеални части;

2.6. Здравко .............. Шошов- 1/16 идеални части;

2.7. Мария ............... Джолева -1/24 идеални части;

2.8. Николай ............. Джолев -1/24 идеални части;

2.9. Йордан .............. Джолев -1/24 идеални части;

2.10. Георги .............. Йотов-1/16 идеални части;

2.11. Марин ............... Йотов- 1/16 идеални части;

2.12. Костадин .......... Попов-1/24 идеални части;

2.13. Петър ................ Попов –1/24 идеални части;

2.14. Светла ............... Попова-1/24 идеални части;

2.15. Георги .............. Дашев -1/24 идеални части;

2.16. Петър ............... Дашев -1/24 идеални части;

2.17. Бойко .............. Дашев - 1/24 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067 от  Министерство на земеделието и храните. Изготвената оценка за имота е в размер 660.32лв. (шестстотин и шестдесет лева и тридесет и две стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 600  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

4.1.  Янко ....... Джолев -  82.56лв.(осемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) 

4.2.  Веса ..... Захариева  -  82.56лв.(осемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) 

4.3. Теменуга ...... Семова- 41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки)

4.4. Николай ........ Радков -41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) 

4.5. Христо ........ Шошов –41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) 

4.6. Здравко ......... Шошов- 41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) 

4.7. Мария ............... Джолева – 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки)

4.8. Николай .......... Джолев – 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки) 

4.9. Йордан .............. Джолев – 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки)

4.10. Георги ........... Йотов- 41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) 

4.11. Марин ........... Йотов- 41.27лв. (четиридесет и един лева и двадесет и седем стотинки) 

4.12. Костадин ......... Попов– 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки)  

4.13. Петър ............... Попов –– 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки)

4.14. Светла ............ Попова- – 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки)

4.15. Георги ............. Дашев -– 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки) 

4.16. Петър .............. Дашев -– 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки) 

4.17. Бойко ................. Дашев - – 27.51лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една  стотинки) 

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен имот с идентификатор 54136.8.626  по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО