Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ БАНСКО СЕ ГОРДЕЕ

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ…

Наградените по случай 24 Май деца, с...

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

В навечерието на националния празник 24 Май...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Обява училище Обидим

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземелен имот с идентификатор 53059.101.187 по КККР на с. Обидим, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-98/29.12.2015 г. на изп.директор на АГКК. Адрес на имота: с. Обидим, п.к. 2776. Площ на имота: 3717 кв.м. (три хиляди седемстотин и седемнадесет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м). В имота са разположени:

1. Сграда с идентификатор 53059.101.187.1  със застроена площ от 615 кв.м. ( шестотин и петнадесет кв.м.), брой етажи: 2 (два), с предназначение: Сграда за образование;

2. Сграда с идентификатор 53059.101.187.2, със застроена площ от 6 кв.м. ( шест кв.м.), брой етажи: 1 (един), с предназначение: Сграда на съобщенията. Същата е собственост на „Мобил Тел“ ЕАД, въз основа на договор за отстъпено право на строеж върху площ от 100 кв.м.  № 51, том 1, рег.№ 360 от 17.03.2003 г., вписан в СВ-Разлог.

Сградата собственост на „Мобил Тел“ ЕАД не е обект на разпореждане и не е включена в определената тръжна цена, но следва купувачът на горецитирания имот да осигури невъзпрепятственото ползване на необходимата прилежаща площ за достъп и обслужване на същата, на основание чл.64 от ЗС.

Началната тръжна цена е в размер на 63 600 лв. (шестдесет и три хиляди и шестстотин лева)

Стъпката за наддаване е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 6000.00 лв. (шест хиляди  лева)

Търгът ще се проведе на 24.04.2023г. (понеделник) от 16.00 часа часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 24.04.2023г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 27.04.2023г. (четвъртък) от 16.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ