Log in

cao final 1

Обявление № 106/25.11.2022г. на Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 106/25.11.2022 год.

Общинска администрация – Банско, отдел  ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-108/25.11.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за  регулация и застрояване/ за изменение на дворищно-регулационната граница между УПИ XVII-2186 и УПИ XVI-2185 в кв.78  по имотната граница между ПИ 02676.501.2186 и ПИ 02676.501.2185 по КК на гр.Банско, без промяна на предназначението на имотите и с допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1.2, Озеленяване - мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(3ет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ