Log in

cao final 1

Промяна предназначението на масивна сграда с идентификатор 02676.501.5200.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград от „склад" в „цех з

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредба за ОВОС /Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/, Община Банско:

Съобщава на заинтересуваните лица и общественост, за уведомление за  инвестиционно предложение:

„Промяна предназначението на масивна сграда с идентификатор 02676.501.5200.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград от „склад в „цех за производство на пелети от свежа и отпадъчна дървесина с навес“

/наименование на инвестиционното предложение/

Информацията за инвестиционното предложение  е общодостъпна и е налична в стая №111 в ОбА-Банско.

Писмени становища, възражения, мнения от заинтересуваните лица се приемат на фронт-офиса в Общинска администрация Банско.