Log in

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

на основание чл. 44 от ЗОП

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Банско по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на общински административни сгради в община Банско“

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани лица да участват в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подробно в приложената към настоящата покана Обяснителна записка от техническия проект (ТП) и Количествени сметки(КС).

Офертите трябва да бъдат внесени не по късно от 17:00 часа на 09.07.2018 г. на адрес: Община Банско, гр.Банско, ПК 2770, Пл. ”Никола Вапцаров” № 1 ,

в Деловодството на  Общинска администрация – Банско. Покана публикувано на 02.07.2018г.

Обяснителна записка - публикувано на 02.07.2018г.

Количествена сметка - публикувано на 02.07.2018г.