Log in

Публично състезание с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи по проект:Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и гр. Добринище с две обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и гр. Добринище”” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул. „Цар Симеон“ между кръстовища с ул. „България“ и ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19), ул. „Глазне“ между кръстовища с ул. „Пирин“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19) и ул. „България“ между кръстовища с ул. „Цар Симеон“ до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19)

Обособена позиция 2: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище- ул. „Г. Темелков“

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2018-0008
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 27.07.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 28.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 28.06.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 28.06.2018г.

ПРОЕКТ по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 28.06.2018г.

Разяснение № 1 - публикувано на 18.07.2018г.

Протокол 1 - публикувано на 03.09.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 30.10.2018г.

Протокол 2 - публикувано на 13.11.2018г.

Протокол - публикувано на 13.11.2018г.

Решение за избор на изпълнител за обособена позиция 1 - публикувано на 13.11.2018г.

Решение за избор на изпълнител за обособена позиция 2 - публикувано на 13.11.2018г.

Договор за Обособена позиция 1 - публикувано на 28.01.2019г.

Договор за Обособена позиция 2 - публикувано на 28.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 28.01.2019г.

 Анекс към договор за обособена позиция 1 - публикувано на 14.01.2020 г.

Обявление за изменение на поръчка - публикувано на 14.01.2020 г.

Анекс към договор за обособена позиция 2 - публикувано на 14.01.2020 г.

Обявление за изменение на поръчка - публикувано на 14.01.2020 г.