Log in

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

на основание чл. 44 от ЗОП

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Банско по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия гр. Банско“

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани лица да участват в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подробно в приложената към настоящата покана Обяснителна записка от техническия проект (ТП) и Количествени сметки(КС).

Оферите трябва да бъдат внесени не по късно от 17:00 часа на 03.07.2018 г. на адрес: Община Банско, гр.Банско, ПК 2770, Пл. ”Никола Вапцаров” № 1, в Деловодството на  Общинска администрация – Банско. 

 

Покана – публикувано на 26.06.2018г.

Обяснителна записка - публикувано на 26.06.2018г.

Количествена сметка - публикувано на 26.06.2018г.

Оферта № 1 - публикувано на 05.07.2018г.

Оферта № 2 - публикувано на 05.07.2018г.

Оферта № 3 - публикувано на 05.07.2018г.

Протокол - публикувано на 05.07.2018г.

Решение - публикувано на 05.07.2018г.