Log in

Публично състезание с предмет: Проектиране за обект: Реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа за югоизточната част на гр. Банско във фази: идеен проект и работен проект

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Проектиране за обект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа за югоизточната част на гр. Банско” във фази:

  1. 1.„идеен проект” за улиците по Приложение № 1
  2. 2.„работен проект” за улиците по Приложение № 2”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2018-0007.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 13.07.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 21.06.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 21.06.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 21.06.2018г.

Протокол 1 - публикувано на 06.08.2018 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 30.08.2018г.

Протокол 2 - публикувано на 04.10.2018г.

Протокол - публикувано на 04.10.2018г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 04.10.2018г.

Договор - публикувано на 09.11.2018г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 09.11.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 08.03.2019г.