Log in

Публично състезание с предмет: Ремонт на улици на територията на община Банско: гр. Банско, с. Филипово, с. Гостун, с. Обидим и с. Места

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на улици на територията на община Банско: гр. Банско, с. Филипово, с. Гостун, с. Обидим и с. Места”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2018-0005
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 14.06.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 16.05.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 16.05.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 16.05.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 18.05.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 25.06.2018г.