Log in

Публично състезание с предмет: Изграждане на детска градина в УПИ XII – 3872, 3957, 3958, кв. 237 по плана на град Банско, община Банско

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на детска градина в УПИ XII– 3872, 3957, 3958, кв. 237 по плана на град Банско, община Банско“

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2018-0004.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10:30 ч.  на 14.06.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 16.05.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 16.05.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 16.05.2018г.

ПРОЕКТ по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 16.05.2018г.

Протокол 1 - публикувано на 02.07.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 06.08.2018г.

Протокол 2 - публикувано на 31.08.2018г.

Протокол - публикувано на 31.08.2018г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 31.08.2018г.

Договор - публикувано на 11.10.2018г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 11.10.2018г.

Анекс № 1" - публикувано на 18.09.2020г.