Log in

Публично състезание с предмет: Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н.Геров

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н.Геров”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2018-0003
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 31.05.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ - публикувано на 02.05.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 02.05.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 02.05.2018г.

Проект може да изтеглите от ТУК - публикувано на 02.05.2018г.

РАЗЯСНЕНИЕ - публикувано на 23.05.2018г.

Протокол 1 - публикувано на 29.06.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 06.08.2018г.

Протокол 2 - публикувано на 31.08.2018г.

Протокол - публикувано на 31.08.2018г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 31.08.2018г.

Договор - публикувано на 11.10.2018г

Обявление за възложена поръчка -  публикувано на 11.10.2018г

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 20.06.2019г.

Решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация - публикувано на 20.06.2019г.