Log in

Публично състезание с предмет: “Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско” с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдените транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания - Приложение 1“
  • Обособена позиция 2: „Обществен превоз на пътници по утвърдените транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания - Приложение 2“

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2018-0002


Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 22.05.2018 г. РЕШЕНИЕ публикувано на 30.04.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 30.04.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 30.04.2018г. 

Обособена позиция 1

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 22.05.2018г.

Решение за прекратяване - публикувано на 31.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ - публикувано на 15.06.2018г.

Обособена позиция 2

Протокол 1 - публикувано на 23.05.2018г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 04.06.2018г.

Протокол 2 - публикувано на 08.06.2018г.

Протокол - публикувано на 08.06.2018г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 08.06.2018г.

Договор - публикувано на 03.07.2018 г. 

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 03.07.2018г.

Анекс № 1 - публикувано на 15.10.2020г.