Log in

Публично състезание с предмет: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул.Н.Геров"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р.Глазне през гр.Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н.Геров”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2018-0001
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 23.02.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 25.01.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 25.01.2018г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 25.01.2018г.

Проект може да изтеглите от ТУК – публикувано на 25.01.2018г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - Публикувано на 14.02.2018г.

Информация при производство по обжалване - публикувано на 20.02.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 16.03.2018г.

Разяснение 1 -  - публикувано на 16.03.2018г.

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 22.03.2018г.

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ - публикувано на 10.04.2018г.