Log in

Публично състезание с предмет: "Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0010 
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 04.01.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 08.12.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 08.12.2017г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 08.12.2017г.

Решение за прекратяване - публикувано на 09.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ - публикувано на 25.01.2018г.