Log in

Пряко договаряне с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път гр. Банско – м.Шилигарника – м. Бъндеришка поляна"


ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински път гр. Банско – м.Шилигарника – м. Бъндеришка поляна”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани “ПСТ ГРУП” ЕАД да подадат оферта за участие в пряко договаряне.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0009

Обществената поръчка се възлага чрез пряко договаряне, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 30.11.2017г.

ПОКАНА - публикувано на 30.11.2017г.

Приложения към поканата можете да видите ТУК -публикувано на 30.11.2017г.

Протокол - публикувано на 15.12.2017г.

Доклад - публикувано на 15.12.2017г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 15.12.2017г.

Договор - публикувано на 07.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 07.02.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 28.01.2019г.