Log in

Публично състезание с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Банско с две обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Банско” със следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „с. Места – с. Гостун; с. Места – с. Филипово – с. Осеново; с. Места – с. Обидим; с. Места – с. Кремен”;
  • Обособена позиция 2: „гр. Банско – м.Шилигарника – м. Бъндеришка поляна”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички
заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0008            
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 15.11.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 24.10.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 24.10.2017г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК -публикувано на 24.10.2017г.

"Решение за прекратяване на Обособена позиция 2: „гр. Банско – м.Шилигарника – м. Бъндеришка поляна” - публикувано на 15.11.2017г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - публикувано на 27.11.2017г.

Протокол 1 - публикувано на 30.11.2017г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 08.12.2017г.

Протокол 2 - публикувано на 15.12.2017г.

Протокол -  публикувано на 15.12.2017г.

Решение за избор на изпълнител за обособена позиция 1 - публикувано на 15.12.2017г.

Договор за Обособена позиция 1 - публикувано на 07.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция 1 - публикувано на 07.02.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Обособена позиция 1 - публикувано на 18.01.2019г.