Log in

"Публично състезание с предмет: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на град Банско с две обособени позиции"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на град Банско” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на град Банско по Маршрутно разписание 1”

Обособена позиция 2: “Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на град Банско по Маршрутно разписание 2”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0007
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11:00 ч.  на 19.09.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 28.08.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 28.08.2017 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК – публикувано на 28.08.2017 г.

Решение  - публикувано на 19.09.2017г.

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/- публикувано на 04.10.2017г.