Log in

Публично състезание с предмет: „Ремонт на улици на територията на община Банско” с две обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на улици на територията на община Банско” с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Ремонт на улици на територията на гр. Банско”
  • Обособена позиция 2: „Ремонт на улици на територията на с. Филипово, с. Осеново, с. Обидим, с. Кремен, с. Места”

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0006
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 19.09.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 21.08.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 21.08.2017 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 21.08.2017 г.

РАЗЯСНЕНИЕ - публикувано на 04.09.2017г.

РАЗЯСНЕНИЕ 2 - публикувано на 11.09.2017г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 09.10.2017г.

Протокол 1 - публикувано на 13.10.2017г.

Протокол - публикувано на 13.10.2017г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 13.10.2017г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 30.11.2017г.

Договор Д-ОП- 54 за Обособена позиция 1 - публикувано на 30.11.2017г

"Договор Д-ОП- 55 за Обособена позиция 2 - публикувано на 30.11.2017г.

Обявление за приключен договор за Обособена позиция 1 - публикувано на 13.09.2018г.

 Обявление за приключен договор за Обособена позиция 2 - публикувано на 25.09.2018г.