Log in

Публично състезание с предмет: Ремонт на улици на територията на община Банско с две обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на улици на територията на община Банско” с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Ремонт на улици на територията на гр. Банско”
  • Обособена позиция 2: „Ремонт на улици на територията на с. Филипово, с. Осеново, с. Обидим, с. Кремен, с. Места”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2017-0005.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 18.08.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 20.07.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 20.07.2017г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК -публикувано на 20.07.2017г.

Решение за прекратяване - публикувано на 03.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - публикувано на 16.08.2017г.