Log in

Публично състезание с предмет: "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

"ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ (УЛИЧНО И ПАРКОВО) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО И НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. БАНСКО"

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2017-0004

Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 26.07. 2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 03.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 03.07.2017 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК – публикувано на 03.07.2017 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 31.07.2017 г.

Протокол 1 - публикуван на 15.08.2017г.

Протокол финал - публикуван на 15.08.2017г.

Решение  -  публикувано на 15.08.2017г.

Договор - публикувано на 04.10.2017г.

Приложения към договора - публикувано на 04.10.2017г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 04.10.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 22.10.2019 г.