Log in

Публично състезание с предмет: “Реконструкция и обновяване на ул.“Пирин“, гр.Банско и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа в частта от централен градски площад „Възраждане“ до ул. „Отец Паисий“”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Реконструкция и обновяване на ул.“Пирин“, гр.Банско и изграждане на водопроводната и канализационната мрежа в частта от централен градски площад „Възраждане“ до ул. „Отец Паисий“”

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2017-0003.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 25.07.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 26.06.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 26.06.2017г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 26.06.2017г.

Протокол 1 - публикувано на 28.07.2017г

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 27.09.2017г.

Протокол 2 - публикувано на 04.10.2017г.

Протокол - публикувано на 04.10.2017г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 04.10.2017г.

Договор - публикувано на  09.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на  09.01.2018г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 14.01.2019г.