Log in

Публично състезание с предмет: “Ремонт на улици в град Добринище”, община Банско

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на улици в град Добринище”, община Банско

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2017-0002
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 14.07. 2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 15.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 15.06.2017 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК – публикувано на 15.06.2017 г.

Протокол 1 - публикуван на 17.07.2017г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 01.09.2017г.

Протокол 2 - публикуван на 08.09.2017г.

Протокол 3 - публикуван на 08.09.2017г.

Протокол - публикуван на 08.09.2017г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 08.09.2017г.

Договор - публикувано на 02.11.2017г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 02.11.2017г.

Обявление за приключване на договор - публикувано на 09.01.2018г.