Log in

Публично състезание с предмет: Извършване на СМР дейности по проект „Архитектурно-художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ОТ 826 до ул. „Отец Паисий”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Извършване на СМР дейности по проект „Архитектурно-художествено оформление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ОТ 826 до ул. „Отец Паисий””

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2017-0001.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 11.07.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 09.06.2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 09.06.2017г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 09.06.2017г.

РАЗЯСНЕНИЕ - публикувано на 30.06.2017г.

Протокол 1 - публикуван на 18.07.2017г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 10.08.2017 г.

Протокол 2 - публикувано на 16.08.2017г.

Протокол 3 - публикувано на 16.08.2017г.

Протокол - публикувано на 16.08.2017г.

Решение за избор на изпълнител - публикувано на 16.08.2017г.

Договор - публикувано на 30.10.2017г.

Приложения към договора - публикувано на 30.10.2017г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 30.10.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 11.03.2019г.